ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η πρότασή μας αλλάζει και μεταρρυθμίζει την Ελλάδα και θεμελιώνει ένα καινούργιο Κράτος, αποκεντρωμένο, λειτουργικό και προοδευτικό. Η αλλαγή όμως πρέπει να είναι καθολική σε όλους τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και της πολιτικής πραγματικότητας, καθώς οτιδήποτε λιγότερο θα συνιστούσε συμβιβασμό και αναίρεση της βασικής μας δέσμευσής για διαφυγή στο μέλλον και ωφέλιμη εξέλιξη της διαβιωτικής μας πραγματικότητας.. Ο κάθε ένας τομέας της πολιτικής μεταρρύθμισης που ξεκινά η Ε.Δ.Ε.Μ. συμπληρώνει την εικόνα της συνολικής αλλαγής και ενισχύει το επιθυμητό αποτέλεσμα της προόδου και της ανάπτυξης. Θέλοντας να κάνουμε μια πρώτη αναφορά στους βασικούς αυτούς τομείς τους παραθέτουμε ως ακολούθως:

Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Είναι η βάση της μεταρρύθμισης που προτείνει η Ε.Δ.Ε.Μ., η οποία συνίσταται σε ένα νέο Κράτος το οποίο θα διακρίνεται διοικητικά από δώδεκα (12) διοικητικές περιφέρειες, (πιστεύουμε πως το Αιγαίο δεν δύναται να διαχωρίζεται σε Βόρειο και Νότιο, παρά να αποτελεί μια ενιαία περιφέρεια την περιφέρεια Αιγαίου) οι οποίες θα έχουν την ισχύ και την Συνταγματική και Νομοθετική εξουσιοδότηση να νομοθετούν στα πλαίσια της περιφέρειας, να εκδίδουν ειδικές κανονιστικές πράξεις που θα ισχύουν εντός των  γεωγραφικών ορίων της περιφέρειας και θα εξειδικεύουν νομοθετικά, ειδικά και αποκλειστικά για τους πολίτες της Περιφέρειάς τους, το Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο που θα παράγει το Εθνικό Κοινοβούλιο. Σε κάθε περιφέρεια θα λειτουργεί νομοθετικό σώμα που θα ονομάζεται “Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Περιφέρειας” στο οποίο θα συμμετέχουν οι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι από τους Νομούς της Περιφέρειας.

Ανώτατος διοικητικός άρχοντας της περιφέρειας θα είναι ο Κυβερνήτης της Περιφέρειας, ο οποίος θα πρέπει να είναι εκλεγμένος Αντιπρόσωπος στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Περιφέρειας. Στην Περιφερειακή κυβέρνηση θα συμμετέχουν, δίκην Υπουργών, οι “Επίτροποι της Περιφέρειας”, οι οποίοι θα είναι επίσης εκλεγμένοι στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

Ακολούθως θα υπάρχει στην Διοικητική πυραμίδα της Περιφέρειας ο Νομάρχης, ο οποίος θα εκλέγεται και θα συμμετάσχει ως ισότιμο μέλλος στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Περιφέρειας. Η τελευταία βαθμίδα, αλλά εξόχως λειτουργική, θα είναι ο Δήμαρχος, που θα εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο εκλογής όπως σήμερα και οι Δήμοι της Επικράτειας θα παραμείνουν ως έχουν.

Το σημαντικότερο όργανο που προτείνουμε είναι το “Κολλέγιο των Επιτρόπων” που θα αποτελεί το διοικητικό εργαλείο άμβλυνσης της καταχρηστικότητας και της διάχυσης, με τον πλέον εύστοχο τρόπο, της βούλησης του Εθνικού Κοινοβουλίου. Στο Κολλέγιο των Επιτρόπων θα συμμετάσχουν όλοι οι Κυβερνήτες από όλες τις Περιφέρειες, όλοι οι εν ενεργεία Επίτροποι όλων των Περιφερειακών κυβερνήσεων, όλοι οι Νομάρχες και οι Δώδεκα (12) Εθνικοί Υπουργοί. Κάθε ψήφισμα των Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων της Επικράτειας, για να αποκτά εφαρμοστική ισχύ, θα πρέπει να εγκρίνεται από το Κολλέγιο των Επιτρόπων και με την σειρά του το Κολλέγιο των Επιτρόπων θα οριοθετεί τα πλαίσια, εντός των οποίων μπορούν να κινηθούν οι Αποφάσεις την Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων, σε σχέση με τα νομοθετήματα του Εθνικού Κοινοβουλίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα περιορίζεται ο κίνδυνος της καταχρηστικής λειτουργίας των Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων, καθώς στόχος μας είναι να καταστήσουμε συναγωνιστικές τις Περιφέρειες και όχι ανταγωνιστικές.

Η ανώτερη βαθμίδα της εθνικής Διοίκησης θα είναι, όπως σήμερα, ο Πρωθυπουργός με το Υπουργικό του Συμβούλιο (που θα το αποτελούν δώδεκα 12 Εθνικοί Υπουργοί) και το Εθνικό Κοινοβούλιο των τριακοσίων βουλευτών.

Τομέας Παιδείας

Η παιδεία είναι η βάση της ανάπτυξης και της θεμελίωσης της κοινωνικής εξέλιξης, αλλά και της βελτίωσης της διάνοιας του κάθε πολίτη, ο οποίος είναι η βάση και ο θεμέλιος λίθος του Κράτους. Όλοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξάρτητα από την Περιφέρεια που κατοικούν, την οικονομική τους κατάσταση ή την φυλετική τους προέλευση. Το νέο Ελληνικό Κράτος μπορεί να αναπτύξει δομές στην παιδεία και συγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης αυτής, το οποίο θα κατοχυρωθεί Συνταγματικά, ώστε να μην γίνεται έρμαιο στην μικροπολιτική σκοπιμότητα των κομμάτων. Δεν είναι λογικό το σύστημα παιδείας να είναι αποκομμένο από την αγορά και τις ανάγκες αυτής και φυσικά η σταθερότητα των διαδικασιών του θα προσδώσει περιεχόμενο και στόχευση στο βασικό διακύβευμα της Παιδείας που δεν είναι άλλο από την μόρφωση, την εκπαίδευση και την διανοητική πρόοδο των πολιτών.

Τομέας Οικονομίας

Η Ε.Δ.Ε.Μ. οραματίζεται και προτείνει ένα Κράτος δημιουργικό και αναπτυξιακό, ένα Κράτος που θα καλλιεργεί υποδομές κι θα εκτελεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα και στρατηγικές ως προς την οικονομική του πρόοδο. Εμείς είμαστε αντίθετοι με την οικονομική και φορολογική πολιτική που εφαρμόζεται στο παρόν, οι οποίες είναι βασισμένες σε αιφνιδιαστικές διαδικασίες, σε έμμεσους φόρους και στον περιορισμό της αυτοδιαχείρισης του ακαθάριστου προϊόντος των Περιφερειών της Επικράτειας. Κηρύσσουμε την επανίδρυση του Κράτους το οποίο θα εδράζεται στην κυψελοειδή οικονομική διαχείριση και στη διεύρυνση των εξουσιών και των δυνατοτήτων, μέσω της Διοικητικής Μεταρρύθμισης που προτείνουμε, των Περιφερειών, οι οποίες με την διοικητική αυτάρκεια που θα αποκτήσουν, θα εξειδικεύουν ωφέλιμα την οικονομική και φορολογική τους πολιτική.

Τομέας Ανάπτυξης

Η πρώτη στόχευση του προγράμματος της Ε.Δ.Ε.Μ. είναι η δημιουργία υγειών βάσεων που θα επιτρέψουν να περάσουμε στη φάση της πραγματικής ανάπτυξης και της υπέρβασης της κρίσης που μαστίζει τη Χώρα μας. Στην Ελλάδα της Ε.Δ.Ε.Μ. δεν υπάρχει επαρχία, δεν υπάρχουν συμπληρωματικοί Νομοί, δεν υπάρχουν πολίτες που διαβιώνουν μακριά από τα κέντρα των αποφάσεων και δεν υπάρχουν Περιφέρειες απομονωμένες, απομακρυσμένες και αντιπαραγωγικές. Εμείς πιστεύουμε στη δημιουργία δώδεκα Περιφερειακών κόμβων ανάπτυξης, στη μετατροπή της Ελλάδος που σύρεται από μία απαρχαιωμένη και εξαντλημένη ατμομηχανή, σε μια Ελλάδα δώδεκα μηχανών ανάπτυξης. Με τη διοικητική μεταρρύθμιση που προτείνουμε θα γεννηθεί η ανάγκη σε όλη την ελληνική επικράτεια σε όλες τις περιφέρειες να εκτελέσουν περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης, για τα οποία θα απαιτηθεί η ενεργοποίηση ελλήνων τεχνοκρατών, νέων επαγγελματιών και εν γένει ανθρώπων της Προόδου και με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί ελκυστική ολόκληρη η Ελλάδα σε εγχώριους και διεθνείς επενδυτές.

 Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής

Φίλες και φίλοι η Ελλάδα είναι κοιτίδα πολιτισμού και ο ακρογωνιαίος λίθος του δυτικού πολιτισμού, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Ο ελληνισμός έθεσε πρώτος τον άνθρωπο ως το κέντρο της κοινωνικής πραγματικότητας, ο ελληνισμός ανέδειξε το άτομο ως το κύτταρο και τη βάση της Δημοκρατίας και του κάθε ελεύθερου και δίκαιου Κράτους.

Η Ε.Δ.Ε.Μ. κοιτώντας τον κόσμο, βλέπει έναν κόσμο χωρίς σύνορα, Οικουμενικό και αναγνωρίζει ως σύμβολο της Οικουμενικότητας την Κοινωνία των Εθνών και ως απώτερο προορισμό αυτής την Κοινωνία των Ανθρώπων. Είμαστε υπέρ μιας εθνικής στρατηγικής στη εξωτερική πολιτική, η οποία θα ακολουθείται στη βάση της, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων και μικροπολιτικών συμφερόντων. Μια εθνική στρατηγική η οποία  θα έχει ως παρονομαστή την ηθική στάση, την αδιαπραγμάτευτη αποδοχή της Αρχής της Αυτοδιάθεσης των λαών αλλά και την εδραιωμένη μνήμη, πως ως η πηγή του δυτικού πολιτισμού, ανήκουμε στον δυτικό πολιτισμό όπως αυτός ορίζεται και αναγνωρίζουμε τους διαχρονικά γεωπολιτικούς μας εταίρους ως συνοδοιπόρους στην πορεία μας στην ιστορία και ως διαχρονικούς συναγωνιστές στον κοινό μας αγώνα για την προάσπιση των Δικαιωμάτων της Ελευθερίας και της Αυτοδιάθεσης των λαών και της διασφάλισης του αδιαμφισβήτητου δικαιώματος της Ελευθερίας του κάθε πολίτη, του κάθε ανθρώπου.

Τομέας Υποδομών – Ασφάλειας – Κοινωνικών Αρχών

Η Ε.Δ.Ε.Μ. πρωτοστατεί στην θεμελίωση ενός Κράτους που εκδηλώνει το  δημοκρατικό του περιεχόμενο και την ωφέλιμη μορφή του σε κάθε του εκδήλωση.

Οι Υποδομές του Κράτους θα πρέπει να διευρύνονται και να ενισχύονται με παρονομαστή του συμφέρον των πολιτών, το οποίο θα προσδιορίζεται απαλλαγμένο από την μικροπολιτική μισαλλοδοξία και την παλαιοκομματική διάθεση του συμβιβασμού. Η κάθε Περιφέρεια θα συμμετέχει συνεργαζόμενη με τις γειτνιάζουσες Περιφέρειες της στην βελτίωση των υποδομών της Χώρας και θα εκτελεί και στο εσωτερικό της αντίστοιχα έργα για τα οποία τη χρηματοδότηση και την επιστασία θα αναλαμβάνει η ίδια η Περιφέρεια.

Η ασφάλεια των πολιτών είναι ένα από τα κύρια και βασικά αγαθά της Ελλάδας της  Ε.Δ.Ε.Μ. και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια και για όλους τους πολίτες. Η ασφάλεια όμως δεν σηματοδοτεί την καταπάτηση των Ατομικών Δικαιωμάτων και την υπέρβαση των Συνταγματικών Αρχών, καθώς αν αυτή επιτυγχάνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν είναι πραγματική ασφάλεια αλλά ψευδεπίγραφη, η οποία δίνει την ψευδαίσθηση στους πολίτες πως είναι ασφαλείς και την ίδια στιγμή υπονομεύονται οι δημοκρατικές διαδικασίες και θεσμοί.

Η Ε.Δ.Ε.Μ. οραματίζεται μία Ελλάδα βασιζόμενη σε κοινωνικές Αρχές, οι οποίες θεμελιώνονται και συνταγματικά μέσω των Αρχών του δικαιώματος στην προσωπικότητα, του δικαιώματος στην εργασία και των Αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας στη εφαρμογή του νομικού πλαισίου. Είναι αναχρονιστικό και δημοκρατικά αντιπαραγωγικό το να συζητάμε σήμερα για το εάν θα πρέπει να υπερασπίσουμε ή να δημιουργήσουμε αυτές τις κοινωνικές αρχές. Ο πραγματικός δημόσιος διάλογος θα πρέπει να αφορά την εμβάθυνση τους την διεύρυνση τους και την εξέλιξη τους.

Η Ε.Δ.Ε.Μ. κοιτάζει το μέλλον χωρίς να ξεχνά το παρελθόν και δίχως να επαναπαύεται στο παρόν. Η Ελλάδα του αύριο είναι υπόθεση όλων μας κι όσο περισσότεροι γίνουμε, όσο πιο κοντά έρθουμε, όσο δυνατότερα πιστέψουμε, τόσο πιο γρήγορα θα την κάνουμε πραγματικότητα, τόσο πιο σύντομα θα ζήσουμε σε αυτή.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...