Η εισήγηση του Κωνσταντίνου Παπαγιαννάκη, Γενικού Γραμματέα της ΕΔΕΜ, στο συνέδριο της ΔΗΣΥ

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΔΗ.ΣΥ.) είναι αποτέλεσμα της βούλησης των πολιτικών δυνάμεων που συμμετέχουν, για μια ενιαία ισχυρή παράταξη που φιλοδοξεί να απαντήσει στην Εθνική και Κοινωνική ανάγκη για την οριστική έξοδο από την κρίση και να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας πορείας της Πατρίδας μας.

Επιδίωξη μας είναι η ανάπτυξη μιας ισχυρής κοινωνικής και πολιτικής δυναμικής, που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ομογενοποίηση των κομματικών και συλλογικών υποκειμένων της ΔΗ.ΣΥ. αλλά και στην διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία του ενιαίου πολιτικού φορέα της προοδευτικής, μεταρρυθμιστικής κεντροαριστεράς.

Με την πλήρη ενεργοποίηση και συμμετοχή όλων των προοδευτικών πολιτών που δραστηριοποιούνται στους συλλογικούς φορείς που απαρτίζουν τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, την διεύρυνση και τη μετεξέλιξη της με τη συμμετοχή και άλλων κόμματων, Κινήσεων, πρωτοβουλιών και ανένταχτων πολιτικών στελεχών και ενεργών πολιτών του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Στην παρούσα φάση και μέχρι το Ιδρυτικό Συνέδριο, η ΔΗ.ΣΥ προχωρά στη θεσμική και οργανωτική της συγκρότηση, ως πολυκομματικός φορέας, σε κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό, τοπικό και κλαδικό/θεματικό επίπεδο, για την αποτελεσματικότερη δράση, ενότητα και διεύρυνση των δυνάμεων της.

ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η ΔΗ.ΣΥ. εδράζει τη δράση και τη λειτουργία της στις αρχές:

 • Της Συνεννόησης, δεδομένου ότι στο πλαίσιο του πολυκομματικού φορέα αποτελεί θεμελιώδη αρχή, που είναι προϋπόθεση για όλες τις διαδικασίες και αποφάσεις με στόχο την αξιακή, πολιτική και προγραμματική ενότητα, την σύνθεση μέσα από τον πλουραλισμό των απόψεων, τον διάλογο και την κοινή δράση σε προοδευτική και πλειοψηφική κατεύθυνση.
 • Του Σεβασμού, στην ιστορία, τη δομή, την πολιτική και οργανωτική αυτονομία των κομμάτων/ φορέων που εντάσσονται στην Δημοκρατική Συμπαράταξη.
 • Της Συλλογικότητας στη βάση των αρχών της συμμετοχικής δημοκρατίας, της αποκέντρωσης και της λήψης των αποφάσεων όσο το δυνατόν πιο κοντά στα Μέλη και τους Φίλους που δραστηριοποιούνται στους συλλογικούς φορείς που απαρτίζουν τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, σε όλα τα επίπεδα της δράσης της.
 • Της Εκπροσώπησης και Αναλογικότητας όλων των κομμάτων/φορέων της Δημοκρατικής Συμπαράταξης σε όλες τις βαθμίδες της οργανωτικής δομής.
 • Της Ανοικτής Δημοκρατικής Συμμετοχικής Διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και λειτουργίας της. Με την έκφραση της βούλησης και την ουσιαστική συμμετοχή των μελών της μέσω διαρκούς διαβούλευσης στα όργανα και τις διαδικασίες της. Αξιοποιώντας θεσμούς άμεσης και έμμεσης δημοκρατίας και τις νέες τεχνολογίες. Στην διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων εξασφαλίζεται δυνατότητα και ισοτιμία συμμετοχής και ανένταχτων ενεργών προοδευτικών πολιτών – με ιδιαίτερη μέριμνα σε ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων- διασφαλίζοντας την πρόσβαση τους σε όλες τις διαδικασίες. διαβούλευσης, απόφασης, διαφάνειας και λογοδοσίας.
 • Την Αρχή της Συναίνεσης και της Σύνθεσης των απόψεων, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια για την επίτευξη ομοφωνίας. Στην περίπτωση αδυναμίας ομόφωνου αποτελέσματος θα υπάρχει απόφαση με ενισχυμένη πλειοψηφία. Ο τρόπος θα προσδιορισθεί σε Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας που θα εκδοθεί με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου.

Στο εσωτερικό της ΔΗΣΥ συνυπάρχουν και διακινούνται ελεύθερα, γραπτά ή προφορικά, όλες οι απόψεις. Η έκφραση και η διακίνηση ιδεών και απόψεων γίνεται με σεβασμό στις αρχές και αξίες της ΔΗΣΥ και των συλλογικών της αποφάσεων. Οι απόψεις των μειοψηφούντων δημοσιοποιούνται µε τη ρητή διευκρίνιση ότι δεν αποτελούν απόφαση της ΔΗΣΥ.

Μέσα από τον διάλογο, την σύνθεση και την συλλογική λειτουργία διασφαλίζεται η πολιτική συνοχή και η ενότητα στη δράση.

 • Της διαφάνειας και λογοδοσίας κάθε απόφαση ή πράξη οργάνου του δημοσιοποιείται στο δικτυακό τόπο της ΔΗΣΥ. Το Κεντρικό Συμβούλιο συντάσσει Κώδικα Διαφάνειας και κάθε όργανο μεριμνά για την τήρησή του, καθώς και για τη δημοσιότητα των λειτουργιών, συζητήσεων και αποφάσεών του.
 • Του Συντονισμού δράσης με την λειτουργία Γραμματείας με Συντονιστή σε κάθε όργανο, επιτροπή ή δίκτυο της οργανωτικής δομής. Οι Γραμματείες συγκροτούνται με βάση την αρχή της εκπροσώπησης και της αναλογικότητας.

1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗ.ΣΥ

1.1 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ- ΤΟΜΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

1.1.1 ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΣΥ

Στο διάστημα μέχρι την εκλογή επικεφαλής με ανοιχτή διαδικασία από τη κοινωνική βάση της παράταξης, επικεφαλής της ΔΗΣΥ είναι η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ως μεγαλύτερου φορέα της Συμπαράταξης.

Ο/η Επικεφαλής ασκεί τις αρμοδιότητές του πάντα σύμφωνα με τις ιδεολογικές και πολιτικές κατευθύνσεις και τις αποφάσεις του Συνεδρίου και του Κ.Σ. Ο επικεφαλής εκφράζει και εκπροσωπεί τη ΔΗΣΥ στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Εισηγείται και Προεδρεύει στη Διάσκεψη των προέδρων, στο Κεντρικό Συμβούλιο καθώς και στο Εθνικό Συμβούλιο. Όταν η έγκαιρη σύγκλιση του Κεντρικού Συμβουλίου είναι πρακτικά ανέφικτη, παίρνει θέση σε επείγοντα ή επίκαιρα θέματα.

1.1.2 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Στη “Διάσκεψη” μετέχουν αποκλειστικά η/ο Επικεφαλής , όλοι οι Πρόεδροι των κομμάτων /φορέων. Η “Διάσκεψη” εκφράζει και υπηρετεί στο ανώτερο επίπεδο την συλλογικότητα και την σύνθεση των απόψεων όλων των πολιτικών δυνάμεων της ΔΗ.ΣΥ. συζητά θέματα πολιτικής στρατηγικής, πολιτικού σχεδιασμού και κεντρικών πολιτικών επιλογών τις οποίες εισηγείται στο Κ.Σ της ΔΗ.ΣΥ και αποφασίζει για θέματα που με απόφαση του Κ.Σ παραπέμπονται σε αυτήν.

1.1.3 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Κεντρικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο της ΔΗΣΥ, έχει τη συνολική ευθύνη για τη πορεία της Συμπαράταξης τη γενική στρατηγική, τις πολιτικές και τις δράσεις της ΔΗΣΥ σε όλα τα πεδία έκφρασής της στο πλαίσιο των ιδεολογικών, πολιτικών και προγραμματικών αρχών και των σχετικών αποφάσεων του Συνεδρίου και των δημοψηφισμάτων.

Εποπτεύει και συντονίζει την πορεία και τις αποφάσεις των οργάνων της ΔΗΣΥ και αποφασίζει για ζητήματα που απαιτούν άμεση δράση και δεν ρυθμίζονται ρητά με διαφορετικό τρόπο από το παρόν πλαίσιο αρχών πολιτικής και οργανωτικής λειτουργίας.

Στο Κεντρικό Συμβούλιο μετέχουν

 • η/ο Επικεφαλής , όλοι οι Πρόεδροι των κομμάτων /φορέων
 • ο Γραμματέας της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράταξης
 • πενήντα (50) εκπρόσωποι των κομμάτων /φορέων κατ’ αναλογία της εκπροσώπησης τους στο Συνέδριο

 

Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για σημαντικά πολιτικά θέματα πραγματοποιείται κοινή συνεδρίαση του Κ.Σ και της Κ.Ο (Βουλευτές και Ευρωβουλευτές).

Το Κ.Σ με απόφαση του, διευρύνεται με τη συμμετοχή εκπροσώπων και άλλων κομμάτων, κινήσεων και ανένταχτων προσωπικοτήτων που θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους στη ΔΗ.ΣΥ.

Το Κεντρικό Συμβούλιο για την πιο αποτελεσματική λειτουργία του, ορίζει και Συντονιστική Γραμματεία από την/ τον Επικεφαλής και δεκαπέντε (15) μέλη.

Το Κεντρικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική σύνοδο τουλάχιστον μία (1) φορά ανά δίμηνο. Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία, τις διαδικασίες, την απαρτία και την λήψη αποφάσεων ρυθμίζονται σε Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας που θα εκδοθεί με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου.

1.1.4 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 1. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΔΗΣΥ αποτελείται από το σύνολο των Βουλευτών και των Ευρωβουλευτών της.
 2. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα υλοποιεί την πολιτική της ΔΗΣΥ στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, δρα και αποφασίζει εντός των πλαισίων με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής που διαμορφώθηκαν από το Συνέδριο, η Διάσκεψη των Προέδρων και το Κεντρικό Συμβούλιο. Λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της.
 3. Οι Κοινοβουλευτικοί Τομείς Εργασίας καθώς και οι Ευρωβουλευτές συνεργάζονται και διαμορφώνουν από κοινού τις πολιτικές θέσεις με τις αντίστοιχες Επιτροπές Πολιτικής της ΔΗΣΥ.
 4. Οι Ευρωβουλευτές συμμετέχουν ενεργά στις δομές και τις λειτουργίες της πολιτικής ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του PES.

1.1.5 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σε εθνικό επίπεδο λειτουργεί ως κεντρικό όργανο διαβούλευσης για πολιτικά και προγραμματικά ζητήματα το Εθνικό Συμβούλιο ΔΗ.ΣΥ. στο οποίο συμμετέχουν

 • Τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου
 • τους βουλευτές και τους Ευρωβουλευτές της.
 • Τα μέλη των Κεντρικών Επιτροπών ή των αντίστοιχων οργάνων των φορέων που απαρτίσουν τη ΔΗΣΥ
 • οι επικεφαλής των παρατάξεων μας στα Κεντρικά συλλογικά όργανα των κοινωνικών, συνδικαλιστικών, παραγωγικών αυτοδιοικητικών φορέων που εκπροσωπήθηκαν στο συνέδριο μας.

Το Εθνικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο με ευθύνη του Κεντρικού Συμβουλίου.

1.1.6 ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ – ΤΟΜΕΊΣ ΔΡΆΣΗΣ – ΔΊΚΤΥΑ ΠΟΛΙΤΏΝ

Με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου συγκροτούνται Επιτροπές Πολιτικής, Τομείς Δράσης και Δίκτυα Πολιτών.

1.1.6.1 Οι Επιτροπές Πολιτικής

Οι Επιτροπές Πολιτικής συγκροτούνται με βάση ευρύτερα θεματικά πεδία πολιτικής (Οικονομία, Ανάπτυξη, Θεσμοί, Κοινωνικό Κράτος κλπ). Εξειδικεύουν και προωθούν τις πολιτικές και προγραμματικές θέσεις της συμπαράταξης και παρακολουθούν και αξιολογούν τις αντίστοιχες πολιτικές επεξεργασίες, προτάσεις και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης και των κομμάτων.

Στις Επιτροπές Πολιτικής συμμετέχουν όλα τα μέλη των αντίστοιχων τομέων των κομμάτων/ φορέων της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και εφόσον το επιθυμούν και έχουν σχετική γνώση ή/και εμπειρία και άλλα στελέχη παράλληλα με τη συμμετοχή τους σε άλλα όργανα της ΔΗΣΥ.

Κατά περίπτωση εξετάζεται η ανάγκη και η δυνατότητα για την δημιουργία αντίστοιχου μόνιμου Θεματικού Εργαστηρίου με τη συμμετοχή στελεχών με ιδιαίτερη εμπειρία και προσφορά στην Δημοκρατική Παράταξη, εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων, ανεξάρτητους ερευνητές εθελοντές και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Οι Επιτροπές Πολιτικής συντονίζονται από Γραμματεία με συντονιστή η οποία και μεριμνά για τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων οργάνων της συμπαράταξης και των φορέων που την απαρτίζουν.

1.1.6.2 Οι Τομείς Δράσης

Οι Τομείς Δράσης έχουν ως αντικείμενο το προγραμματισμό, την υλοποίηση και προβολή των πολιτικών εκδηλώσεων, πρωτοβουλιών και δράσεων της ΔΗΣΥ.

Συγκροτούνται οι κάτωθι Επιτροπές Δράσης

 • Οργανωτικού
 • Κινητοποιήσεων
 • Επικοινωνίας
 • Οικονομικού

1.1.6.3 Τα Δίκτυα Πολιτών

Τα Δίκτυα Πολιτών αρθρώνονται για θέματα πολιτικού, κοινωνικού, συνδικαλιστικού, επιστημονικού, μορφωτικού ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος και Δίκτυα Αλληλεγγύης, που μεριμνούν για την προώθηση και επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με ευπαθείς κατηγορίες πολιτών. (Εργαζόμενοι, Μικρομεσαίοι, Αγρότες, Επιστήμονες, Αυτοδιοίκηση, Περιβάλλον, ΑΜΕΑ κλπ) σε πανελλαδικό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο.

Τα Δίκτυα μπορεί να έχουν αφετηρία τις πολιτικές δυνάμεις της ΔΗΣΥ ή άλλες αυτόνομες από αυτό κινήσεις και πρωτοβουλίες.

Στόχο έχουν την επικοινωνία και διαβούλευση των πολιτικών θέσεων της ΔΗΣΥ με τους πολίτες στους αντίστοιχους χώρους, την ενίσχυση της αυτόνομης λειτουργίας των συνδικαλιστικών παρατάξεων και λοιπών φορέων κοινωνικής εκπροσώπησης, καθώς και την εξειδίκευση της πολιτικής της ΔΗΣΥ στους συγκεκριμένους χώρους.

Επίσης αναπτύσσονται Δίκτυα Ελληνισμού της Διασποράς με τη συμμετοχή μελών που μπορούν να συμμετέχουν σε πολιτικούς φορείς του τόπου διαμονής τους, οι οποίοι υπηρετούν κοινές αρχές αξίες και έχουν τους ίδιους στόχους με τους φορείς της Συμπαράταξης. Η οργανωτική δομή και λειτουργία, καθώς και η εκπροσώπησή των Δικτύων Πολιτών εξειδικεύονται με Κανονισμό Λειτουργίας της Κεντρικού Συμβουλίου.

1.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΈΣ- ΤΟΠΙΚΈΣ ΔΟΜΈΣ

1.2.1 ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ

1.2.1.1 Περιφερειακό Συντονιστικό (Π.Σ)

Στο Περιφερειακό Συντονιστικό μετέχουν οι Νομαρχιακές Γραμματείες της αντίστοιχης περιφέρειας με 5μελή Συντονιστική Γραμματεία με ένα (1) εκπρόσωπο από κάθε πολιτικό φορέα της ΔΗΣΥ.

Έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο πολιτικού και τον οργανωτικό συντονισμό για όλες για όλες τις δράσεις και πρωτοβουλίες περιφερειακού χαρακτήρα και δεν συνιστά υπερκείμενη πολιτικά δομή σε σχέση με τις άλλες περιφερειακές, νομαρχιακές και τοπικές δομές της ΔΗΣΥ.

1.2.1.2 Περιφερειακά Πολιτικά Εργαστήρια (Π.Π.Ε)

Σε κάθε Περιφέρεια της χώρας λειτουργεί Περιφερειακό Πολιτικό Εργαστήριο (ΠΠΕ) ως forum διαλόγου με πολιτικό, αναπτυξιακό και προγραμματικό χαρακτήρα. Τα ΠΠΕ αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες διαλόγου με τους κοινωνικούς παραγωγικούς φορείς, εκπαιδευτικούς & επιστημονικούς φορείς, συλλογικότητες και στελέχη του προοδευτικού χώρου. Σε συνεργασία με τις Επιτροπές Πολιτικής και τα αντίστοιχα νομαρχιακά όργανα της ΔΗΣΥ, προγραμματίζουν ανοιχτές πολιτικές δράσεις και εκδηλώσεις για όλα τα θέματα Πολιτικής και Προγράμματος αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη Περιφερειακή τους διάσταση. Το Περιφερειακό Πολιτικό Εργαστήριο συγκροτείται από μέλη και στελέχη των πολιτικών φορέα της ΔΗΣΥ τα οποία δεν συμμετέχουν σε κανένα άλλο όργανο της ΔΗΣΥ και των επιμέρους πολιτικών φορέων που την απαρτίζουν, καθώς και ανένταχτα στελέχη του ευρύτερου χώρου της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής αριστεράς, του μεταρρυθμιστικού κέντρου, της πολιτικής οικολογίας.

Το ΠΠΕ λειτουργεί σε επίπεδο περιφέρειας. Το Κεντρικό Συμβούλιο αποφασίζει με Κανονισμό Λειτουργίας για την σύνθεση και τον κανονισμό λειτουργία στους και τις ειδικές ρυθμίσεις των ΠΠΕ στην Περιφέρεια Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης, τις νησιωτικές περιοχές της χώρας, καθώς και για τον Ελληνισμό της Διασποράς.

1.2.2 ΝΟΜΌΣ

1.2.2.1 Νομαρχιακή Γραμματεία (Ν.Γ.ΔΗΣΥ)

Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε) συστήνονται και λειτουργεί Νομαρχιακή Γραμματεία ΔΗΣΥ στην οποία συμμετέχουν

 • Γραμματέας Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ, Αν. Γραμματέας Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ
 • Συντονιστής ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ (Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών)
 • Γραμματέας της ΔΗΜΑΡ
 • Εκπρόσωπος των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία
 • Εκπρόσωπος της ΕΔΕΜ

Κάθε άλλη συλλογικότητα που θα συμμετάσχει στην ΔΗ.ΣΥ θα εκπροσωπηθεί αναλόγως.

Η Ν.Γ αποτελεί το βασικό οργανωτικό, συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο της ΔΗΣΥ σε επίπεδο νομού και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του πολιτικού σχεδιασμού και το συντονισμό υποστήριξης όλων των πολιτικών δράσεων και εκδηλώσεων της ΔΗ.ΣΥ. σε επίπεδο Νομού. Μεριμνά για την τακτική σύγκλιση και λειτουργία του Νομαρχιακού Συμβουλίου και της Ανοιχτής Νομαρχιακής Συνέλευσης.

Ανάμεσα στα μέλη της Νομαρχιακής Γραμματείας ορίζονται υπεύθυνοι για:

 • Οργανωτικό
 • Κινητοποιήσεις
 • Επικοινωνία
 • Οικονομικό

1.2.2.2 Το Νομαρχιακό Συμβούλιο (Ν.Σ)

Τα Νομαρχιακά Συμβούλια είναι όργανα πολιτικής διαβούλευσης, συντονισμού και δράσης. Προωθούν την διαμόρφωσης ενιαίας πολιτικής ταυτότητας της ΔΗ.ΣΥ και εξειδικεύουν τη πολιτική της ΔΗΣΥ και των αποφάσεων των ανώτατων οργάνων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Έχουν την ευθύνη δημιουργίας, παρακολούθησης, υποστήριξης και συντονισμού των Τοπικών Δικτύων ΔΗ.ΣΥ. και εξετάζουν την αναγκαιότητα ή δυνατότητα ανάπτυξης Κλαδικών ή Θεματικών Δικτύων ΔΗ.ΣΥ. σε επίπεδο Νομού.

Στο Ν.Σ συμμετέχουν

 • Τα μέλη των Νομαρχιακών Οργάνων των κομμάτων/φορέων της Δημοκρατικής Συμπαράταξης
 • Οι Γραμματείες των Δικτύων Νομού
 • Οι Τοπικές Γραμματείες
 • Τα μέλη του Κ.Σ., τους βουλευτές και των κεντρικών οργάνων των κομμάτων/φορέων που προέρχονται από το Νομό

1.2.2.3 Ανοικτή Νομαρχιακή Συνέλευση(Α.Ν.Σ)

Στην Ανοικτή Νομαρχιακή Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου και των Τοπικών Συμβουλίων, μέλη και φίλοι των κομμάτων/φορέων της Δημοκρατικής Συμπαράταξης αλλά και ανένταχτοι πολίτες που το επιθυμούν.

1.2.2.4 Δίκτυα Πολιτών Νομού (Δ.Π.Ν)

Σε κάθε νομό το Νομαρχιακό Συμβούλιο ΔΗΣΥ εξετάζει τη δυνατότητα σύστασης Κλαδικών ή Θεματικών Δικτύων Πολιτών για θέματα πολιτικού, κοινωνικού, συνδικαλιστικού, επιστημονικού, μορφωτικού ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος και Δίκτυα Αλληλεγγύης, που μεριμνούν για την προώθηση και επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με ευπαθείς κατηγορίες πολιτών. Σε κάθε Δίκτυο Νομού μετά την συγκρότηση του ορίζεται 3μελής Γραμματεία με Συντονιστή ο οποίος μετέχει και στη Νομαρχιακή Γραμματεία.

Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η Νομαρχιακή οργάνωση διαρθρώνεται σε αντιστοίχιση τις εκλογικές Περιφέρειες και των τομέων της Περιφέρειας.

1.2.3 ΔΗΜΟΣ

Σε τοπικό επίπεδο οργανωτικά θεσμοθετούνται:

1.2.3.1 Τοπική Γραμματεία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (Τ.Γ) κατά αντιστοιχία της Νομαρχιακής Γραμματείας και έχει όλη την ευθύνη για την εξειδίκευση του πολιτικού και οργανωτικού πλαισίου σε τοπικό επίπεδο και φροντίζει για την τακτική σύγκλιση του Τοπικού Συμβουλίου και της Ανοιχτής Τοπικής Συνέλευσης.

Στην Τοπική Γραμματεία ΔΗΣΥ συμμετέχουν

 • οι Γραμματείς και οι αναπληρωτές των Δ.Ο. ή εκπρόσωπος από κάθε πολιτικό φορέα της ΔΗΣΥ

1.2.3.2 Τοπικό Συμβούλιο

Το Τοπικό Συμβούλιο απαρτίζεται από την Τοπική Γραμματεία, τα μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων όλων των φορέων της ΔΗΣΥ και τα στελέχη των Νομαρχιακών και κεντρικών οργάνων της ΔΗΣΥ που κατάγονται από την περιοχή.

1.2.3.3 Ανοιχτή τοπική συνέλευση

Η Ανοιχτή τοπική συνέλευση στην οποία μετέχουν τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου καθώς και όλα μέλη και φίλοι των κομμάτων/φορέων της Δημοκρατικής Συμπαράταξης αλλά και ανένταχτοι πολίτες που το επιθυμούν.

1.2.3.4 Τοπικά Ομάδες Πρωτοβουλίας ΔΗΣΥ (Δ.Π)

Η πολιτική και οργανωτική λειτουργία της ΔΗΣΥ έχει ως βασική προϋπόθεση και αναφορά την ανάπτυξη τοπικών ομάδων πρωτοβουλίας σε κάθε Δήμο ή δυνατόν και πρώην Καποδιστριακό ή ανά Δημοτικό Διαμέρισμα σε μεγάλους αστικούς δήμους.

Οι Τ.Ο.Π ΔΗΣΥ αναπτύσσονται με ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής μέσω ανοιχτών διαδικασιών είτε για τη δημιουργία (συνελεύσεων, θεματικών συζητήσεων, δράσεων για τοπικά θέματα κ.λ.π.) με ευθύνη και συντονισμό Ομάδας Πρωτοβουλίας.

Σε μεγάλους Δήμους εξετάζεται η δυνατότητα συγκρότησης Τοπικών Δικτύων σε αντιστοιχία με τα Δίκτυα Νομού.

2 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τα κόμματα και οι συλλογικότητες της ΔΗ.ΣΥ. υλοποιούν όλες τις «εσωτερικές» τους διαδικασίες (ολομέλειες, εκδηλώσεις πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που αφορούν στην ενημέρωση και κατάρτιση των τοπικών στελεχών τους και της κομματικής τους βάσης, κ.α.) στο πλαίσιο της πολιτικής και οργανωτικής τους αυτονομίας.

Οι κάθε μορφής όμως εξωστρεφείς, ανοιχτές πολιτικές δράσεις, πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις γίνονται ως ΔΗ.ΣΥ.

Όλες οι ανοιχτές εκδηλώσεις της ΔΗ.ΣΥ. που προτείνονται στο εξής είτε από τα Κεντρικά, είτε από Περιφερειακά ή Νομαρχιακά όργανα, εντάσσονται σε ενιαίο πλάνο προγραμματισμού και υλοποίησης με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων της ΔΗ.ΣΥ.

Το οικονομικό κόστος κάθε εκδήλωσης θα καλύπτεται αναλογικά από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της ΔΗΣΥ τοπικά, με μέριμνα Νομαρχιακής Γραμματείας και του υπεύθυνου Οικονομικού της.

3. Διεθνείς Συνεργασίες

Η ΔΗ.ΣΥ. είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Συμμετέχει ενεργά με πρωτοβουλίες στα όργανα και τη διαμόρφωση των αποφάσεων τους.

Συνεργάζεται με τα κόμματα και τα κινήματα που ασπάζονται και υπηρετούν τις βασικές της αξίες.